Myanmar Music 2020 (တိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတိုင္းကို ဘုရားသခင္၏ စီရင္ခ်က္က်ဴး)Chinese Gospel Song

1 Views
Music4Life
Music4Life
22 Oct 2020

တစ္စံုတစ္ရာေမးစရာရွိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ဆက္သြယ္ပါ - Messenger:https://m.me/kingdomsalvationmy?ref=youtube--gq

Myanmar Music 2020 (တိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတိုင္းကို ဘုရားသခင္၏ စီရင္ခ်က္က်ဴး)Chinese Gospel Song

ဘုရား၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ၎သည္
ကမာၻေလာကႀကီးထဲသို႔ လူသိရွင္ၾကား ဆင္းသက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္၊
ထိုမွ်မက သူ၏ တရားစီရင္ျခင္းသည္ လုံးဝက်ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၎က ၫႊန္ျပေနပါသည္။

ေဘးဒုကၡအေပါင္းသည္ တစ္ခုၿပီး ေနာက္တစ္ခု က်ေရာက္လိမ့္မည္၊
တိုင္းႏိုင္ငံအေပါင္းႏွင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ေဘးဒုကၡမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ၾကလိမ့္မည္—ကပ္ဆိုး၊
ငတ္မြတ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္းႏွင့္
ငလ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ားသည္ အရပ္ရပ္တို႔၌ ျဖစ္ေလ၏။
ဤေဘးဒုကၡမ်ားသည္ ေနရာတစ္ေနရာ၊ ႏွစ္ေနရာ၌သာ ျဖစ္ပ်က္မည္ မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔သည္
တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ အတြင္းလည္း ၿပီးဆုံးသြား လိမ့္မည္မဟုတ္။
ပို၍ပို၍ နယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႔တိုးခ်ဲ႕လာၿပီး
ေဘးဒုကၡမ်ားသည္ ပို၍ပို၍ ျပင္းထန္လာေလမည္။
ဤကာလအတြင္း အင္းဆက္ကပ္ဆိုး အမ်ိဳးအစားအားလုံး တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ ၿပီး
ခပ္သိမ္းေသာ ေနရာတို႔၌ ဇာတ္တူသားစားသည့္ အံ့ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္။
ဤသည္မွာ တိုင္းႏိုင္ငံအားလုံးႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔အေပၚ ဘုရား၏ တရားစီရင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရား၏ နာမသည္ အရပ္တကာႏွင့္ ေနရာအားလုံးသို႔ ေရာက္ရမည္၊
ထိုမွသာ အေယာက္တိုင္းသည္ သူ၏ သန႔္ရွင္းေသာနာမကို သိၾကၿပီး သူ႔ကို သိႏိုင္ၾကမည္။
ေဘးဒုကၡမ်ား၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏ နာမသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လိမ့္မည္၊
ထို႔အျပင္ သင္တို႔သည္ ဂ႐ုမျပဳပါက
သင္တို႔အတြက္ ျဖစ္ထိုက္ေသာ ေဝစုကို သင္တို႔ ဆုံးရႈံးၾကရလိမ့္မည္၊
သင္တို႔ မစိုးရိမ္သေလာ။
ဘုရားသခင္၏ နာမသည္ ဘာသာအားလုံး၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအားလုံး၊
တိုင္းႏိုင္ငံအားလုံးႏွင့္ ဂိုဏ္းဂဏအားလုံးထံ ေရာက္ေလမည္။
ဤသည္မွာ အစီအစဥ္တက်၊ အေသအခ်ာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္သည့္ သူ၏အလုပ္ပင္ ျဖစ္ၿပီး
အားလုံးသည္ သူ၏ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈအားျဖင့္ ျဖစ္ၾကသည္။
သင္တို႔သည္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေရွ႕တိုးႏိုင္ကာ သူ၏ ေျခလွမ္းမ်ားေနာက္သို႔
အနီးကပ္ လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကသည္ ဟူ၍သာ ဘုရားသခင္အလိုရွိေပသည္။
ဘုရားသခင္၏ နာမသည္ ဘာသာအားလုံး၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအားလုံး၊
တိုင္းႏိုင္ငံအားလုံးႏွင့္ ဂိုဏ္းဂဏအားလုံးထံ ေရာက္ေလမည္။
ဤသည္မွာ အစီအစဥ္တက်၊ အေသအခ်ာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္သည့္ သူ၏အလုပ္ပင္ ျဖစ္ၿပီး
အားလုံးသည္ သူ၏ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈအားျဖင့္ ျဖစ္ၾကသည္။
သင္တို႔သည္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေရွ႕တိုးႏိုင္ကာ သူ၏ ေျခလွမ္းမ်ားေနာက္သို႔
အနီးကပ္ လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကသည္ ဟူ၍သာ ဘုရားသခင္အလိုရွိေပသည္။
သင္တို႔သည္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေရွ႕တိုးႏိုင္ကာ သူ၏ ေျခလွမ္းမ်ားေနာက္သို႔
အနီးကပ္ လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကသည္ ဟူ၍သာ ဘုရားသခင္အလိုရွိေပသည္။

သိုးသငယ္ေနာက္လိုက္ၿပီး သီခ်င္းအသစ္မ်ားကိုသီဆိုပါ မွ

အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္:https://my.godfootsteps.org/
ႏိုင္ငံေတာ္သက္ဆင္းႂကြေရာက္ျခင္း၏ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္:https://my.kingdomsalvation.org/
အနႏၲတန္ခိုးရွင္ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္၏ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္။ App
Google Play: https://play.google.com/store/....apps/details?id=org.
App Store: https://itunes.apple.com/us/ap....p/the-church-of-almi
CAG Hymns - နိုင္ငံေတာ္၏ သီခ်င္းအသစ္မ်ားApp
Google play:http://bit.ly/2XJdHWK
App Store:https://apple.co/2IocXRx
အီးေမးလ္:info@kingdomsalvation.org
ဧဝံေဂလိ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား:+959-441-136-387

အထူးေဖာ္ျပခ်က္။ ဤဗီဒီယို ထုတ္လုပ္မႈသည္ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္မွ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္႐ြယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါသည္။ ဤထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းမယူသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ တင္ဆက္ျပသၿပီး မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မွ် ေငြေပးေခ်ျခင္း မခံရပါ။ ဤဗီဒီယိုကို အျခားမည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ အားလုံးက ဤဗီဒီယိုကို ပြင့္လင္းစြာ ေဝမွ် ျဖန္႔ေဝဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျဖန္႔ေဝသည့္အခါတြင္ ရင္းျမစ္ကို သတိျပဳပါ။ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ဘုရားသခင္ အသင္းေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈေရးရာအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဤဗီဒီယို၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာတင္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာအရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တင္ထားသည့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမဆိုသည္ သင္ သို႔မဟုတ္ အျခား လူတစ္ေယာက္၏ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာအရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိပါးခ်ိဳးဖ်က္မိသည္ဟု သင္ သံသယရွိပါက၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ခ်က္ခ်င္း အသိေပးကာ၊ စစ္မွန္ၿပီး ခိုင္လုံေသာ စာအေရးအသားျဖင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားေပးပါ။ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးၿပီး၊ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္စြာ အခ်ိန္မီ အျမန္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပး ပါမည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မည္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းကိုမဆို copyright@kingdomsalvation.org သို႔ ေပးပို႔ ေပးပါ။

#MyanmarGospelMusic#MyanmarGospelSong#MyanmarWorshipSong#MyanmarMV

Show more

Up next0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments